Pravidlá

1.1 Do kurzu sa prihlasuje zaslaním online prihlášky na www.lezecka-akademia.sk v sekcii prihláška. Prihláška sa stáva platnou jej odoslaním a nadobúda účinnosť až po uhradení kurzového príspevku, ďalej “kurzovné”. Zaplatenie kurzovného sa realizuje bankovým prevodom na účet Lezeckej akadémie,

IBAN SK5111000000002928862109.

1.2 V platbe uveďte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa v tvare MENO PRIEZVISKO. Platbu je potrebné zrealizovať do 5 pracovných dní od odoslania prihlášky, inak nebude prihláška akceptovaná. Zároveň treba platbu uhradiť najneskôr v deň prvého tréningu, na ktorom sa dieťa zúčastní.

1.3 Preplatok z letného kurzu 2020/21 (február 2021 – jún 2021) spôsobený odstávkou kurzov kvôli Covid – 19 je možné odrátať len z nasledujúcich kurzov v 1. polroku 2021/2022 (september 2021 – január 2022). O výške preplatku sa treba informovať mailom. Preplatok nie je možné prenášať do kurzov po januári 2022 a účastník stráca nárok na jeho uplatnenie.

VYMEŠKANIE TRÉNINGOV

2.1 Za vymeškané – neodhlásené tréningy je zodpovený účastník a nemá právo na náhradu či vrátenie kurzovného ani jeho časti.

2.2 V prípade vymeškania zo zdravotných dôvodov, teda, ochorenia alebo úrazu, či odcestovania, má účastník nárok na náhradu tréningu iba v prípade, že bol vymeškaný tréning odhlásený do 20.00 hod, predošlého dňa v dochádzkovom systéme na našej stránke www.lezecka-akademia.sk v sekcii dochádzka. Inú formu odhlásenia – mailom, telefonicky nie sme povinní registrovať.

2.3 Odhlásené tréningy si vie účastník nahradiť počas celého totožného polročného kurzu. V prípade, že dieťa pokračuje v kurze aj nasledujúci polrok, môže si nárok na odhlásené tréningy preniesť do nového kurzu, ale iba formou náhrady tréningov, nie odrátaním sumy za odhlásené tréningy. V prípade, že v kurzoch nepokračuje, stráca nárok na náhradu tréningov. Náhradné termíny si treba uplatninť najneskôr do 60 dní po skončení fakturačného obdobia kurzu.

POKYNY PRE ÚČASTNÍKA KURZU

3.1 Účastník tréningu má povolený vstup do lezeckého centra najskôr 15 minút pred začiatkom tréningu, pričom po prezlečení čaká na inštruktora na lavičke pred recepciou lezeckého centra. Po skončení tréningu je povinný centru do 15 minút opustiť.

3.2 V prípade omeškania dlhšieho než 10 minút stráca účastník nárok na účasť na tréningu, keďže neskoré príchody narúšajú chod tréningu.

3.3 V prípade nevrátenia alebo straty kľúča od skrinky je účastník povinný uhradiť poplatok podľa cenníka lezeckého centra.

3.4 Ak účastník potrebuje opustiť tréning pred jeho oficiálnym skončením, je zákonný zástupca povinný hlásiť túto skutočnosť u trénera pred začatím tréningu.

3.5 Skupinu určenú pre deti nad 12 rokov, môže navštevovať iba dieťa, ktoré dovŕšilo vek 12 rokov alebo dieťa, ktoré dovŕšilo vek 10 rokov, a ktoré vie istiť druholezca, pričom schopnosť istiť druholezca potvrdil inštruktor Lezeckej akadémie. Skupina “Repre” je na pozvanie po dohode medzi trenérmi. Je určená pre deti, ktoré chcú aktívne trénovať, zúčastňovať sa pretekov Slovenského pohára mládeže a vedia istiť prvolezca.

3.6 Zákonný zástupca prihlasovaného dieťaťa súhlasí s tým, že dieťa bude istené iným účastníkom kurzu, dieťaťom, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov a absolvovalo niekoľko-tréningový kurz istenia a absolvovalo záverečnú skúšku istenia pod dohľadom inštruktora Lezeckej akadémie.

3.7 účastník kurzov je povinný sa riadiť pravidlami daného lezeckého centra a aktuálnymi covid nariadeniami a obmedzeniami.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

4.1 V zmysle § 7 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí dotknutá osoba (účastník kurzu resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov účastníka výhradne pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií a videozáznamov, kde je vyobrazená, a to bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.

ZODPOVEDNOSŤ TRÉNERA ZA NEPLNOLETÉHO ÚČASTNÍKA

5.1 Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky, ak je účastník prítomný na tréningu. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza na zákonného zástupcu dieťaťa.

PRÍTOMNOSŤ RODIČOV A DOPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

6.1 Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na kurze ako divákov nie je možná. Ak chce byť daná osoba prítomná na sledovaní tréningu može tak urobiť len po uhradení vstupu do lezeckého centra, podľa platného cenníka. Účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na účastníka ako aj na ostatných účastníkov rušivo a následne negatívne ovplyvňovať ich výkon a sťažovať prácu trénerom. Zákonný zástupca týmto berie tieto skutočnosti na vedomie.